Kde jsem: Katalog > Postřik Agro Garlon NEW 100 ml

Postřik Agro Garlon NEW 100 ml

Obrázek není k dispozici
Koupit za 76 Kč
Dostupnost: Skladem
76 Kč
AGRO Garlon NEW je postřikový selektivní arboricidní herbicid k hubení nežádoucích dřevin, pařezové výmladnosti a dvouděložných plevelů na loukách, pastvinách, dočasně neobdělávané zemědělské půdě, trávnících, orné půdě apod. Nepoškozuje jednoděložné rostliny (trávy). Ochranná lhůta u trávníků, luk a pastvin je 14 dní před posečením nebo zahájením pastvy. Účinné látky: triklopyr, fluroxypyr Spe...

Doporučujeme

Popis Postřik Agro Garlon NEW 100 ml

AGRO Garlon NEW je postřikový selektivní arboricidní herbicid k hubení nežádoucích dřevin, pařezové výmladnosti a dvouděložných plevelů na loukách, pastvinách, dočasně neobdělávané zemědělské půdě, trávnících, orné půdě apod.
Nepoškozuje jednoděložné rostliny (trávy).
Ochranná lhůta u trávníků, luk a pastvin je 14 dní před posečením nebo zahájením pastvy.
Účinné látky: triklopyr, fluroxypyr
Spektrum účinnosti:
listnaté dřeviny: javor, bříza, olše, švestka, rododendron, lípa, akát, dub aj.
polodřeviny: ostružiník, růže šípková, křídlatka japonská, vřesovec aj.
dvouděložné plevele: svízel přítula, hluchavka, svlačec, ptačinec, kopřiva, pampeliška, křídlatka, jetel, šťovík, pryskyřník aj.
Aplikace:
aplikuje se přes list, lodyhu i borku dřevin, případně přímo do cévních svazků (čerstvá řezná plocha pařezu, zásek v kmeni stromu)
aplikace v měsících: 3,4,5,6,7,8,9,10
Vydatnost:
100 ml přípravku na plochu cca 125 m2
odměrka je součástí balení
HERBICID je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin.

Důležité upozornění:
Typy nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
R38 Dráždí kůži.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí.
Obsahuje Triclopyr Triethylamine Salt
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy....

Podobné fráze: