Kde jsem: Katalog > Ceys Montack, 300 ml

Ceys Montack, 300 ml

Obrázek není k dispozici
Koupit za 141 Kč
Dostupnost: Skladem
141 Kč
MONTACK PROFESIONAL je montážní lepidlo na bázi neoprenu určené pro upevňování jakéhokoliv druhu materiálu na různé podklady. Upevňuje dřevěné panely nebo desky a jiné stavební materiály určené pro obklady stěn, profilů, podstavců, obrubníků, příček, lišt, překladů, dlaždiček, elektrických krabic a skříní, věšáky, atd. na dřevo, sádru, cement, beton, cihlu, kov, plast, aj. Umožňuje vysokou poč...

Doporučujeme

Informace v obchodě
Skladem
Do obchodu

Popis Ceys Montack, 300 ml

MONTACK PROFESIONAL je montážní lepidlo na bázi neoprenu určené pro upevňování jakéhokoliv druhu materiálu na různé podklady.
Upevňuje dřevěné panely nebo desky a jiné stavební materiály určené pro obklady stěn, profilů, podstavců, obrubníků, příček, lišt, překladů, dlaždiček, elektrických krabic a skříní, věšáky, atd. na dřevo, sádru, cement, beton, cihlu, kov, plast, aj.
Umožňuje vysokou počáteční přilnavost.
Má výborné vyplňovací schopnosti umožňující použití i na nerovné povrchy.
Je odolný proti vlhkosti.
Spoje jsou pevné a pružné.
LEPÍ RYCHLE A TRVALE.
Parametry:
MATERIÁLY: dřevo, kov, plasty, kámen, cihla, beton, sádra, obklady
ODOLNOST ZÁTĚŽI: 50 kg/cm2
TEPLOTNÍ ODOLNOST: - 20 - + 110 °C
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Typy nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R11 Vysoce hořlavý.
R36 Dráždí oči.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován....

Podobné fráze: