Kde jsem:     >  Katalog   >  Dům, byt a zahrada   >  Dům a zahrada   >  Zahradní grily  >  Grily - příslušenství  >  PEPO PE-PO 40 podpalů

PEPO PE-PO 40 podpalů

pevný podpalovač PE-PO pevný podpalovač  je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Doporučujeme

Všechny nabídky pro PEPO PE-PO 40 podpalů

Popis PEPO PE-PO 40 podpalů

DrogerieShop.cz píše:

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí
nebo briket. Nemusíte se bát jej použít na mokré dřevo. Hodí se pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech a otevřených
ohništích. Prostě všude tam, kde je to potřeba pořádně rozpálit! Získáte celkem
40 podpalů. Tradiční značka PE-PO od Severochemy vám už přes padesát let pomáhá vždy,
když je potřeba to pořádně rozžhavit. Vybírejte z široké řady produktů od
klasického pevného podpalovače až po čisticí prostředky, lampové oleje, brikety
či dřevěné uhlí. Bezpečnostní upozornění GHS02 - hořlavé látky Signální slovo: Varování Obsah nebezpečných látek Petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H228 Hořlavá tuhá látka. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící
přístroj/písek/oxid uhličitý. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku. Bezpečnostní list najdete ZDE

www.Krbylevne.cz píše:

Dřevěný podpalovač 40 podpalů (PE-PO)
PE-PO dřevěný podpalovač, obsahuje pouze lisované dřevěné piliny a parafín. Zajímavá alternativa ke klasickým pevným či tekutým podpalovačům.
snadné, rychlé a bezpečné použití
hoří 8-10 minut
bez zápachu
pro použití v otevřených ohništích, krbech, grilech a kamnech
vhodný pro užití v interiéru
příjemná vůně - kakao
certifikace FSC®

Obsah dřevin: Picea, Pinus

Podpalovač má certifikaci FSC® - výroba a distribuce splňují požadavky na trvale udržitelné hospodaření v lesích resp. jde o značku odpovědného lesnictví.
UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečí
H228 Hořlavá tuhá látka.

Baumax.cz píše:

PE-PO dřevěný podpalovač, obsahuje pouze lisované dřevěné piliny a parafín. Zajímavá alternativa ke klasickým pevným či tekutým podpalovačům. Hoří 8-10 min. Pro použití v ohništích, krbech, kamnech a grilech. Vhodné k použití v interiérech.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

EshopAutodoplnky.cz píše:

Pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech a otevřených ohništích

Drogeo.cz píše:

Vlastnosti


Aroma kakao
Obsahuje pouze dřevo a parafín
Hoří bez zápachu 810 min
Příjemná vůně


Skladování a použití


Způsob skladování
Typ Trvanlivé
Příprava a použití
Návod k použití 12 kostičky podpalovače umístěte mezi dřevo nebo uhlí a podpalte sirkou nebo zapalovačem Zajistěte dostatečný přístup vzduchu Podpalovač musí kompletně vyhořet před vloženým jídla na gril
Skladování
Skladujte na chladném a suchém místě Uchovávejte mimo dosah dětí Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení Zákaz kouření
Spotřebujte nejlépe do 10 let od data výroby uvedeného na obalu


Podrobná data


Jazyk produktu
Instalační jazyk čeština
Hlavní jazyk návodu čeština
Jazyky na balení
Čeština
Maďarština
Polština
Slovenština
Rozklad popisu
Funkční jméno Podpalovač
Varianta Dřevěný

Truhlikov píše:

Dřevěný podpalovač je vhodný pro použití v otevřených ohništích, krbech, grilech a kamnech. Obsahuje pouze lisované piliny a parafín. Použití je snadné, rychlé a bezpečné. Hoří 8 - 10 minut, bez zápachu. Voní po kakau. Podpalovač je určen na 40 podpalů.

Parametry PEPO PE-PO 40 podpalů

Výrobce Pepo

Podobné produkty

Podobné fráze: