Kde jsem: Katalog > Menforsan antiparazitní proti klíšťatům a blechám 250 ml

Menforsan antiparazitní proti klíšťatům a blechám 250 ml

Obrázek není k dispozici
Koupit za 252 Kč
Dostupnost: Skladem
252 Kč
Sprej Menforsan antiparazitní proti klíšťatům a blechám 250 ml Protože kožíšek vašeho psa představuje ideální útočiště pro hmyz, který se především v létě stává velmi otravným, mnoho chovatelů hledá způsob, jak se tohoto problému zbavit. Hmyz totiž obtěžuje pejska i nás a navíc může přenášet nejrůznější nemoci. Tento problém se netýká jen dlouhosrstých plemen, ale i těch krátkosrstých, kterých s...

Doporučujeme

Popis Menforsan antiparazitní proti klíšťatům a blechám 250 ml

Sprej Menforsan antiparazitní proti klíšťatům a blechám 250 ml
Protože kožíšek vašeho psa představuje ideální útočiště pro hmyz, který se především v létě stává velmi otravným, mnoho chovatelů hledá způsob, jak se tohoto problému zbavit. Hmyz totiž obtěžuje pejska i nás a navíc může přenášet nejrůznější nemoci. Tento problém se netýká jen dlouhosrstých plemen, ale i těch krátkosrstých, kterých se hmyz umí držet tzv. „zuby-nehty".
Při použití tohoto antiparazitního spreje dosáhneme nejlepšího účinku pravidelnou denní aplikací na pelíšek v trvání alespoň jednoho týdne.

Návod k použití:
Přípravek nastříkejte na pelíšky či psí boudy, neaplikujte přímo na srst zvířete!
Po aplikaci se nedoporučuje blízký styk s kočkami.
Přípravek není vhodný pro použití u kojících fen, štěňat do 8 týdnů a nemocných zvířat či zvířat v rekonvalescenci.
Složení:
Přípravek obsahuje permethrin.
Velikost balení: 250 ml
Důležité upozornění:
ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů.
P264 Po manipulaci se důkladně omyjte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P391 Uniklý produkt seberte.
P403+P233+P102+P405 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.
Doplňkové informace:
EUH208: Může vyvolat alergickou reakci...

Podobné fráze: