Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Technicka aj

Nalezeno:    405 produktů

Experimentálne metódy mechaniky - František Trebuňa, Peter Sivák

Obsah textov zodpovedá osnove predmetu Experimentálne metódy mechaniky, vyučovanému v 1. stupni vysokoškolského štúdia, v študijných programoch Mechatronika a všeobecné strojárstvo a to v dennej aj externej forme. Texty môžu byť vítaným pomocníkom aj študentom pri štúdiu ďalších predmetov, pri realizácii laboratórnych cvičení ako aj pri tvorbe záverečných a dizertačných prác. Môžu byť užitočné aj všetkým experimentátorom a inžinierom pri realizácii experimentov na báze tenzometrických metód....

Teória inžinierskeho experimentu - František Trebuňa

Obsah týchto textov zodpovedá osnove rovnomenného predmetu, vyučovqanému v druhom stupni vysokoškolského štúdia, Strojníckej fakulty TU Košice, v študijných programoch Aplikovaná mechanika, Mechatronika a Strojné inžinierstvo a to v dennej aj externej forme. Texty môžu byť vítaným pomocníkom študentom aj pri štúdiu ďalších predmetov. Užitočné môžu byť aj a doktorandom a tiež všetkým experimentátorom a inžnierom pri ich neľahkej úlohe zvládnuť experiment na vedeckej báze...

Teória a stavba zdvíhacích a dopravných zariadení - Peter Bigoš a kolektív

Monografia zahrňuje základy teórie a stavby zdvíhacích a dopravných zariadení. Je doplnená vybranými výsledkami výskumu z daného odboru. Je určená projektantom, konštruktérom a inžinierom strojárskej praxe ako aj študentom inžinierskeho a doktoranskeho štúdia.

Základné informácie o odpadoch - Zita Takáčová,

Učebnica prináša základné ucelené informácie z problematiky odpadov. Je zameraná na vysvetlenie základných pojmov, legislatívnych opatrení a princípov nakladania s odpadmi. Tiež poskytuje náhľad do podstaty vzniku rôznych druhov odpadov, ako aj všeobecné postupy spracovania a recyklácie vybraných odpadov.

Termodynamika v geovedách - Edgar Hiller, Slavomír Čerňanský

Monografická práca je zameraná na pochopenie základných konceptov termodynamiky a na praktickú aplikáciu teoretických poznatkov pri riešení úloh súvisiacich s reálnymi procesmi, ktoré prebiehajú v prírodných sústavách. Každá kapitola obsahuje viacero podrobne vyriešených významných príkladov aplikácie termodynamiky, ktoré napomáhajú pri pochopení všeobecných termodynamických konceptov a geochemických procesov. Publikácia je určená nielen odborníkom v danej oblasti, ale aj širokej verejnosti a š...

Optimalizácia NC programovania - Kamil Madáč

Dnes sú všetky moderné CSD systémy založené na parametrickom modelovaní. Virtuálne 3D modely umožnili prudký rozvoj tzv. simulačných metód a teda aj optimalizčných postupov navrhovania. Veľmi intenzívne sa to prejavilo hlavne v niektorých špecializovaných oblastiach.Jednou z nich je oblasť programovania NC výrobných strojov.

Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 2 - František Trebuňa, František Šimčák

Cieľom monografie je poskytnúť výskumným a vývojovým pracovníkom, projektantom, konštruktérom a diagnostikom, ako aj pedagogickým pracovníkom na technických univerzitách, teoretický a aplikačný podkladový materiál nevyhnutný pre zvládnutie prezentovaných optických metód pri experimentálnej analýze posunití, deformácií a napätí v nosných prvkoch strojov a zariadení.

Diskrétne spracovanie signálov - Ján Mihalík, Jozef Zavacký

Učebnica vznikla v laboratóriu číslicového spracovania obrazov a videokomunikácií, na základe dlhodobej vedeckej a pedagogickej činnosti autorov v danej oblasti. Je určená pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktoranského štúdia hlavne v odboroch elektroniky, telekomunikácií a informatiky, ale aj iných odborov vuyžívajúce techniky diskrétneho spracovania signálov.

Terminológia filozofickej axiológie - Eva Orbanová

V súčasnosti sa často hovorí o kríze hodnôt, ktorá sa prejavuje v rôznych oblastiach súkromného a spoločenského života. Súkromný rozmer hodnotovej krízy sa prejavuje v sociálnych skutočnostiach, ktoré sú mimo iných reprezentované i rodinou. Vieme, že rodina dnes zápasí o svoju identitu, resp. o svoju štrukturálnu podobu a v takomto prípade aj o svoju axiologickú interpretáciu. Analogicky kríza hodnôt je podmienená súčasnou postmodernou mentalitou, v ktorej dominuje nejednotnosť, premenlivosť a ...

Robotika - Juraj Smrček a kolektív

Publikácia tematicky dopĺňa doteraz vydané študijne a odborné materiály z interdisciplinárneho odboru robotika v rámci projektu postupného vydávania odbornej a študijnej literatúry z tejto oblasti prijatého na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Publikácia sa zaoberá problematikou metodiky a postupov nasadzovania servisných robotov do obslužných, nevyrobných a výrobných procesov s výkladom systémových súvislosti. Publikácia svojím zameraním patri k prvým titulom na domácom tr...

Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia - Peter Labanc

Ucelená práca na tému spišskej šľachty do začiatku 14. storočia svetlo sveta doteraz neuzrela, avšak pri výskume sa bolo možné opierať o viacero pozoruhodných a kvalitných prác, ktoré sú priebežne citované v texte. Bohatosť spišskej historiografie je síce príslovečná, ale má svoje výhody a nevýhody. Medzi klady treba zarátať posúvanie výskumu viacerých tém do oblastí, ktorých riešenie je pre iné regióny zatiaľ v nedohľadne. To čo je prednosťou, býva istou pascou, ktorá láka autorov uspokojiť sa...

Materiálové toky a logistika - Peter Bigoš, Imrich Kiss, Juraj Ritók

Vysokoškolská učebnica obsahuje základné definície z oblasti materiálových tokov a logistiky, princípy systémového projektovania materiálových tokov, vymenovanie a popis aktívnych a pasívnych logistických prvkov a princípy logistického riadenia materiálových tokov. Obsahuje tiež výsledky výskumu autorov v rámci VEGA č. 5 MŠ SR. Predložená vysokoškolská učebnica "Materiálové toky a logistika" je len výňatkom z celkovej škály problematiky logistiky a je určená pre základné štúdium na strojní...

Financie podniku - Radoslav Bajus

Celá slovenská ekonomika prechádza v súčasnosti dramatickými a zložitými zmenami. Úspešná transformácia na trhovú ekonomiku si vyžaduje uplatňovanie nových moderných metód a postupov vo všetkých oblastiach ekonomiky. Slovenské podniky musia vynakladať obrovské úsilie, aby dobre obstáli v nových ekonomicko-spoločenských podmienkach. Nevyhnutným predpokladom rozvoja a úspešnosti podnikateľských subjektov na Slovensku je ich schopnosť presadzovať sa aj na náročných zahraničných trhoch. Podnik v tr...

Porozumenie slobody - Zuzana Blažeková

Križujúc Kongens Nytorv v Kodani, tak obľúbené miesto pre Kierkegaardove prechádzky, ma zastavila pani predávajúca ruže a ponúkla mi jednu z nich. Z ničoho nič som stála pred štyrmi rôznymi druhmi ruží a nevedela som, ktorú si vybrať. Nakoniec som si vybrala a pobrala sa ďalej. Cestou som začala rozmýšľať, či som si nemala vybrať buď inú farbu, alebo o niečo menej rozkvitnutú ružu. Neskôr som usúdila, že som vlastne najviac chcela takú ružu, ktorá ani nebola na výber. A nakoniec mi napadlo, že ...

Odeporicon - Richard Bartolini

Dielo Richarda Bartoliniho zobrazuje jednu z najvýznamnejších udalostí, ktoré sa odohrali na začiatku novoveku a ktorej dôsledky siahali ďaleko do budúcnosti v rámci celej strednej Európy. V odbornej literatúre je známa ako Prvý viedenský kongres, pretože 22. júla 1515 sa vo Viedni konali dvojité zásnuby habsburských a jagelovských potomkov: princezná Anna Jagelovská, dcéra kráľa Vladislava II., sa zasnúbila s arcivojvodom Ferdinandom Habsburským a princezná Mária Habsburská s českým kráľom Ľud...

Technická mechanika II

Vysokoškolská učebnica je určená poslucháčom strojníckych fakúlt a môže byť dobrou pomôckou aj pre doktorandov a pracovníkov výskumu a vývoja v technickej praxi.

Technická mechanika II

Vysokoškolská učebnica je určená poslucháčom strojníckych fakúlt a môže byť dobrou pomôckou aj pre doktorandov a pracovníkov výskumu a vývoja v technickej praxi.

Technická mechanika II. - Peter Šolek

Vysokoškolská učebnica obsahujúca časť kinematiky potrebnej na pochopenie úloh dynamiky a riešenie základných úloh dynamiky. Určená je poslucháčom strojníckych fakúlt a môže byť dobrou pomôckou aj pre doktorandov a pracovníkov výskumu a vývoja v technickej praxi.

Urologické operácie - Kolektív autorov

Autor : Kolektív autorov, K príprave druhého, prepracovaného a doplneného vydania tejto stručnej základnej učebnice chirurgických postupov v urológii nás po 25 rokoch od jej prvého vydania podnietil pokrok v oblasti biologických a medicínskych vied, ktorý umožnil lepšie poznať podstatu jednotlivých chorôb, čo zmenilo aj niektoré liečebné postupy. Nemalou mierou prispel k týmto zmenám aj technický rozvoj – zdokonalilo sa existujúce inštrumentárium používané v urológii, okrem toho sa vyvinulo nov...

Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie

Ako každá ľudská činnosť aj práca manažéra má sociálny charakter a význam. Už dávno sa preukázalo, že pre úspech organizácie je dôležitá nielen odborná, technická kvalita pracovníkov, ale aj ich schop

Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie

Ako každá ľudská činnosť aj práca manažéra má sociálny charakter a význam. Už dávno sa preukázalo, že pre úspech organizácie je dôležitá nielen odborná, technická kvalita pracovníkov, ale aj ich schop

Výkladový slovník automobilizmu

Aj Slovensko má v tomto sofistikovanom priemysle svoje čoraz pevnejšie miesto a dobieha iné technicky rozvinuté krajiny. K tomu dopomáha ja špecifická technická literatúra, ktorá vypĺňa dieru v tejto

Výkladový slovník automobilizmu

Aj Slovensko má v tomto sofistikovanom priemysle svoje čoraz pevnejšie miesto a dobieha iné technicky rozvinuté krajiny. K tomu dopomáha ja špecifická technická literatúra, ktorá vypĺňa dieru v tejto

Metabo BP 200 Vyfukovacia pištoľ

Technické údaje: hmotnosť 0,14 kg technická špecifikácia: ergonomická a ľahká skriňa z úderu odolnej umelej hmoty izolujúca chlad dávkovateľné množstvá vzduchu pre prácu podľa potrieb používateľa šikovná a ľahká pre jednoduchú prácu aj na ťažko prístupných miestach sériové príslušenstvo: euro vsuvka 1/4" pogumovaný špic trysky

Metabo BP 500 Vyfukovacia pištoľ

Technická špecifikácia: ergonomická a ľahká skriňa z úderu odolnej umelej hmoty izolujúca chlad dávkovateľné množstvá vzduchu pre prácu podľa potrieb používateľa šikovná a ľahká pre jednoduchú prácu aj na ťažko prístupných miestach sériové príslušenstvo: euro vsuvka 1/4" predĺženie 500 mm

Metabo P 9000 G Záhradné čerpadlo

Technické údaje: napätie 230 v hmotnosť 25,1 kg menovitý príkon 1900 w technická špecifikácia: na polievanie záhrad, ťažbu základovej vody, ako aj ťažbu, vyčerpávanie a cirkuláciu čistej vody bezúdržbový kondenzátorový motor ochrana proti preťaženiu: chráni motor pre prehriatím hodnotný systém klzných tesnení pre dlhú životnosť pre polievanie záhrad od 1 až do 6 zavlažovačov sériové príslušenstvo: tesnenie závitov

Metabo KE 3000 * Lepiaca pištoľ

Technická špecifikácia: ne teplé lepenie: dreva, umelých hmôt, kartónov, sklad, keramiky, kameňa, látok, korku, kože, kovov... Na drevo, umelé hmoty, betón, kameň, keramiku, kovy a podobne. Vhodné aj na utesňovanie a škárovanie a pre opravy stavným lepidlom mechanický posun lepidla dýza s tepelnou ochranou konštantné udržovanie teploty tavného lepidla drôtený držiak a výložná plocha na skrini stroja pre bezpečné odstavenie po použití dýza s guľovým uzáverom. Tým je zabránené vykvapkávaniu lepid...

Eurocase DC/DC menič (in 12V/out ATX)

dc/dc menič pre napájanie pc. Vhodné aj pre itx 850 technická špecifikácia: výkon: 90w vstupné napájenie: napätie: 12v dc (pre napájací konektor priemeru 5,5mm/2,1mm, l=12mm) napájacie konektory: 1 x 24/20 pin napájací konektor pre základnú dosku 1 x sata 1 x 4 pin konektor pre cpu 1 x 4 pin konektor pre príslušenstvo 2 x 3 pin konektor pre fan rozmery: 157 x 30 mm

Fortron FSP zdroj 300W SFX, 80+, microATX

jedná sa o napájací zdroj sfx formátu značky fortron s výkonom 300w. Je osadený 80mm ventilátorom, otáčky ventilátora sú riadené termoreguláciou. Zdroj spĺňa požiadavky na elektrickú bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu (emc). Zdroj vyhovuje aj smernici 2005/32/eu = príkon v pohotovostnom režime technická špecifikácia: výkon: 300 w vstupné napájanie: napätie - 100-240v frekvencia - 50/60hz prúd - 4,5-2,5a napájacie konektory: 1x atx 20+4pin 1x atx12v 4pin 2x sata 3x molex 1x fdd rozm...

Metabo Rýchloupínacie skľučovadlo Futuro Top 13...

Prvé úderu odolné rýchloupínacie skľučovadlo so zabudovanou bezpečnostnou upínacou pružinou a dvojitou ochranou proti prachu bezkľúčové pre rýchlu výmenu nasadeného nástroja bezpečné držanie upnutého nástroja aj pri najťažšom používaní gumený vak odolný voči oleju a opotrebovaniu chráni závit a lícovanie pred zašpinením iba pre stroje s pravým chodom technická špecifikácia: šírka upínania 1 - 13 mm vnútorný závit 1/2"-20 unf vonkajší-o 42,8 mm dĺžka (uzatvorené) 89 mm hmotnosť 0,5 kg...

Metabo LD 60 Laserový diaľkomer

Technické údaje: hmotnosť (s akumulátorom) 0,11 kg technická špecifikácia: rýchle meranie a jednoduché ovládanie certifikované podľa iso 16331-1: zaručená kvalita merania pri dosahu a presnosti šikovný, robustný stroj s krytom odolným voči nárazom s mäkkým plášťom úspora energie vďaka automatickému vypínaniu osvetlený lcd displej pre dobrú čitateľnosť aj za zlých svetelných podmienok sériové príslušenstvo: púzdro na opasok 2 ks baterka aaa 1,5 v (lr03)

Fortron FSP zdroj 300W SFX, 80+, microATX

Jedná sa o napájací zdroj SFX formátu značky Fortron s výkonom 300W. Je osadený 80mm ventilátorom, otáčky ventilátora sú riadené termoreguláciou. Zdroj spĺňa požiadavky na elektrickú bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu (EMC). Zdroj vyhovuje aj smernici 2005/32/EU = príkon v pohotovostnom režime Technická špecifikácia: Výkon: 300 W Vstupné napájanie: Napätie - 100-240V Frekvencia - 50/60Hz Prúd - 4,5-2,5A Napájacie konektory: 1x ATX 20+4pin 1x ATX12V 4pin 2x ...

Grafická karta NVIDIA Quadro K5200 (8GB) PCIe x16, 2xDL-DVI+2xDP

Grafická karta NVIDIA Quadro K5200 8 GB (J3G90AA) Rýchlo a jednoducho zrýchlite aj tie najnáročnejšie 3D modely, renderujte zložité scény a simulujte s veľkými dátovými množinami s grafickou kartou NVIDIA® Quadro® K5200 s veľkou pamäťou 8 GB GDDR5 s veľkou šírkou pásma. Čo je v krabici Grafická karta NVIDIA Quadro K5200 8 GB; Dokumentácia Technická špecifikácia Software Kompatibilné operačné systémy Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 8; Microsoft Windows 7; Linux - úplná imple...

Fortron FSP zdroj 300W SFX, 80+, microATX

Jedná sa o napájací zdroj SFX formátu značky Fortron s výkonom 300W. Je osadený 80mm ventilátorom, otáčky ventilátora sú riadené termoreguláciou. Zdroj spĺňa požiadavky na elektrickú bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu (EMC). Zdroj vyhovuje aj smernici 2005/32/EU = príkon v pohotovostnom režime Technická špecifikácia: Výkon: 300 W Vstupné napájanie: Napätie - 100-240V Frekvencia - 50/60Hz Prúd - 4,5-2,5A Napájacie konektory: 1x ATX 20+4pin 1x ATX12V 4pin 2x ...

Grafická karta NVIDIA Quadro K5200 (8GB) PCIe x16, 2xDL-DVI+2xDP

Grafická karta NVIDIA Quadro K5200 8 GB (J3G90AA) Rýchlo a jednoducho zrýchlite aj tie najnáročnejšie 3D modely, renderujte zložité scény a simulujte s veľkými dátovými množinami s grafickou kartou NVIDIA® Quadro® K5200 s veľkou pamäťou 8 GB GDDR5 s veľkou šírkou pásma. Čo je v krabici Grafická karta NVIDIA Quadro K5200 8 GB; Dokumentácia Technická špecifikácia Software Kompatibilné operačné systémy Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 8; Microsoft Windows 7; Linux - úplná imple...

Fortron FSP zdroj 300W SFX, 80+, microATX

Jedná sa o napájací zdroj SFX formátu značky Fortron s výkonom 300W. Je osadený 80mm ventilátorom, otáčky ventilátora sú riadené termoreguláciou. Zdroj spĺňa požiadavky na elektrickú bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu (EMC). Zdroj vyhovuje aj smernici 2005/32/EU = príkon v pohotovostnom režime Technická špecifikácia: Výkon: 300 W Vstupné napájanie: Napätie - 100-240V Frekvencia - 50/60Hz Prúd - 4,5-2,5A Napájacie konektory: 1x ATX 20+4pin 1x ATX12V 4pin 2x ...

Grafická karta NVIDIA Quadro K5200 (8GB) PCIe x16, 2xDL-DVI+2xDP

Grafická karta NVIDIA Quadro K5200 8 GB (J3G90AA) Rýchlo a jednoducho zrýchlite aj tie najnáročnejšie 3D modely, renderujte zložité scény a simulujte s veľkými dátovými množinami s grafickou kartou NVIDIA® Quadro® K5200 s veľkou pamäťou 8 GB GDDR5 s veľkou šírkou pásma. Čo je v krabici Grafická karta NVIDIA Quadro K5200 8 GB; Dokumentácia Technická špecifikácia Software Kompatibilné operačné systémy Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 8; Microsoft Windows 7; Linux - úplná imple...

Zalman multimediálna klávesnica ZM-K300M, 20...

skvelá multimediálna klávesnica zalman zm-k300 vám uľahčí ovládanie vášho počítača a preukáže dobrú službu každý deň. Jej hlavnou devízou je dizajnové prevedenie, laserovo vyrobené klávesy a vysoká životnosť. Ergonomický dizajn zaisťuje pohodlie aj pri dlhom používaní a obmedzuje únavu rúk. Nastaviteľná výška je ďalšou splnenou požiadavkou na maximalizáciu užívateľského komfortu. V neposlednom rade zaujme aj možnosť vymeniť smerové klávesy za modro sfarbené náhradné klávesy. Súčasťou balenia je...

Zalman multimediálna klávesnica ZM-K300M, 20 hot keys, black, USB, ENG

Skvelá multimediálna klávesnica ZALMAN ZM-K300 vám uľahčí ovládanie vášho počítača a preukáže dobrú službu každý deň. Jej hlavnou devízou je dizajnové prevedenie, laserovo vyrobené klávesy a vysoká životnosť. Ergonomický dizajn zaisťuje pohodlie aj pri dlhom používaní a obmedzuje únavu rúk. Nastaviteľná výška je ďalšou splnenou požiadavkou na maximalizáciu užívateľského komfortu. V neposlednom rade zaujme aj možnosť vymeniť smerové klávesy za modro sfarbené náhradné klávesy. Súčasťou balenia je...

Seasonic Zdroj 550W, SEASONIC G-550...

jedná sa o napájací zdroj značky seasonic atx formátu s výkonom 550w. Je osadený 120mm ventilátorom, odpojiteľnou kabelážou a aktívnym pfc (power factor correction). zdroj spĺňa požiadavky na elektrickú bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu (emc), taktiež vyhovuje aj smernici 2005/32/eu aj špecifikácii energy star 5 = príkon v pohotovostnom režime je menší ako 0,5w. Použité materiály vyhovujú smernici rohs/weee. Typická účinnosť zdroja je vyššia než 87%. Zdroj je vybavený elektronickými ...