Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Technicka aj

Nalezeno:    704 produktů

Experimentálne metódy mechaniky - František Trebuňa, Peter Sivák

Obsah textov zodpovedá osnove predmetu Experimentálne metódy mechaniky, vyučovanému v 1. stupni vysokoškolského štúdia, v študijných programoch Mechatronika a všeobecné strojárstvo a to v dennej aj externej forme. Texty môžu byť vítaným pomocníkom aj študentom pri štúdiu ďalších predmetov, pri realizácii laboratórnych cvičení ako aj pri tvorbe záverečných a dizertačných prác. Môžu byť užitočné aj všetkým experimentátorom a inžinierom pri realizácii experimentov na báze tenzometrických metód....

Teória inžinierskeho experimentu - František Trebuňa

Obsah týchto textov zodpovedá osnove rovnomenného predmetu, vyučovqanému v druhom stupni vysokoškolského štúdia, Strojníckej fakulty TU Košice, v študijných programoch Aplikovaná mechanika, Mechatronika a Strojné inžinierstvo a to v dennej aj externej forme. Texty môžu byť vítaným pomocníkom študentom aj pri štúdiu ďalších predmetov. Užitočné môžu byť aj a doktorandom a tiež všetkým experimentátorom a inžnierom pri ich neľahkej úlohe zvládnuť experiment na vedeckej báze...

Teória a stavba zdvíhacích a dopravných zariadení - Peter Bigoš a kolektív

Monografia zahrňuje základy teórie a stavby zdvíhacích a dopravných zariadení. Je doplnená vybranými výsledkami výskumu z daného odboru. Je určená projektantom, konštruktérom a inžinierom strojárskej praxe ako aj študentom inžinierskeho a doktoranskeho štúdia.

Základné informácie o odpadoch - Zita Takáčová,

Učebnica prináša základné ucelené informácie z problematiky odpadov. Je zameraná na vysvetlenie základných pojmov, legislatívnych opatrení a princípov nakladania s odpadmi. Tiež poskytuje náhľad do podstaty vzniku rôznych druhov odpadov, ako aj všeobecné postupy spracovania a recyklácie vybraných odpadov.

Experimentálne metódy mechaniky - František Trebuňa, Róbert Huňady, Martin Hagara

Značný rozvoj v rámci výpočtovej techniky, zaznamenaný v posledných desaťročiach, viedol nielen k významnému pokroku v oblasti numerických metód, ale aj k rozvoju prístrojového, či softvérového vybavenia pre experimentálne metódy.

Termodynamika v geovedách - Edgar Hiller, Slavomír Čerňanský

Monografická práca je zameraná na pochopenie základných konceptov termodynamiky a na praktickú aplikáciu teoretických poznatkov pri riešení úloh súvisiacich s reálnymi procesmi, ktoré prebiehajú v prírodných sústavách. Každá kapitola obsahuje viacero podrobne vyriešených významných príkladov aplikácie termodynamiky, ktoré napomáhajú pri pochopení všeobecných termodynamických konceptov a geochemických procesov. Publikácia je určená nielen odborníkom v danej oblasti, ale aj širokej verejnosti a š...

Optimalizácia NC programovania - Kamil Madáč

Dnes sú všetky moderné CSD systémy založené na parametrickom modelovaní. Virtuálne 3D modely umožnili prudký rozvoj tzv. simulačných metód a teda aj optimalizčných postupov navrhovania. Veľmi intenzívne sa to prejavilo hlavne v niektorých špecializovaných oblastiach.Jednou z nich je oblasť programovania NC výrobných strojov.

Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 2 - František Trebuňa, František Šimčák

Cieľom monografie je poskytnúť výskumným a vývojovým pracovníkom, projektantom, konštruktérom a diagnostikom, ako aj pedagogickým pracovníkom na technických univerzitách, teoretický a aplikačný podkladový materiál nevyhnutný pre zvládnutie prezentovaných optických metód pri experimentálnej analýze posunití, deformácií a napätí v nosných prvkoch strojov a zariadení.

Diskrétne spracovanie signálov - Ján Mihalík, Jozef Zavacký

Učebnica vznikla v laboratóriu číslicového spracovania obrazov a videokomunikácií, na základe dlhodobej vedeckej a pedagogickej činnosti autorov v danej oblasti. Je určená pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktoranského štúdia hlavne v odboroch elektroniky, telekomunikácií a informatiky, ale aj iných odborov vuyžívajúce techniky diskrétneho spracovania signálov.

Terminológia filozofickej axiológie - Eva Orbanová

V súčasnosti sa často hovorí o kríze hodnôt, ktorá sa prejavuje v rôznych oblastiach súkromného a spoločenského života. Súkromný rozmer hodnotovej krízy sa prejavuje v sociálnych skutočnostiach, ktoré sú mimo iných reprezentované i rodinou. Vieme, že rodina dnes zápasí o svoju identitu, resp. o svoju štrukturálnu podobu a v takomto prípade aj o svoju axiologickú interpretáciu. Analogicky kríza hodnôt je podmienená súčasnou postmodernou mentalitou, v ktorej dominuje nejednotnosť, premenlivosť a ...

Robotika - Juraj Smrček a kolektív

Publikácia tematicky dopĺňa doteraz vydané študijne a odborné materiály z interdisciplinárneho odboru robotika v rámci projektu postupného vydávania odbornej a študijnej literatúry z tejto oblasti prijatého na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Publikácia sa zaoberá problematikou metodiky a postupov nasadzovania servisných robotov do obslužných, nevyrobných a výrobných procesov s výkladom systémových súvislosti. Publikácia svojím zameraním patri k prvým titulom na domácom tr...

Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia - Peter Labanc

Ucelená práca na tému spišskej šľachty do začiatku 14. storočia svetlo sveta doteraz neuzrela, avšak pri výskume sa bolo možné opierať o viacero pozoruhodných a kvalitných prác, ktoré sú priebežne citované v texte. Bohatosť spišskej historiografie je síce príslovečná, ale má svoje výhody a nevýhody. Medzi klady treba zarátať posúvanie výskumu viacerých tém do oblastí, ktorých riešenie je pre iné regióny zatiaľ v nedohľadne. To čo je prednosťou, býva istou pascou, ktorá láka autorov uspokojiť sa...

Materiálové toky a logistika - Peter Bigoš, Imrich Kiss, Juraj Ritók

Vysokoškolská učebnica obsahuje základné definície z oblasti materiálových tokov a logistiky, princípy systémového projektovania materiálových tokov, vymenovanie a popis aktívnych a pasívnych logistických prvkov a princípy logistického riadenia materiálových tokov. Obsahuje tiež výsledky výskumu autorov v rámci VEGA č. 5 MŠ SR. Predložená vysokoškolská učebnica "Materiálové toky a logistika" je len výňatkom z celkovej škály problematiky logistiky a je určená pre základné štúdium na strojní...

Financie podniku - Radoslav Bajus

Celá slovenská ekonomika prechádza v súčasnosti dramatickými a zložitými zmenami. Úspešná transformácia na trhovú ekonomiku si vyžaduje uplatňovanie nových moderných metód a postupov vo všetkých oblastiach ekonomiky. Slovenské podniky musia vynakladať obrovské úsilie, aby dobre obstáli v nových ekonomicko-spoločenských podmienkach. Nevyhnutným predpokladom rozvoja a úspešnosti podnikateľských subjektov na Slovensku je ich schopnosť presadzovať sa aj na náročných zahraničných trhoch. Podnik v tr...

Porozumenie slobody - Zuzana Blažeková

Križujúc Kongens Nytorv v Kodani, tak obľúbené miesto pre Kierkegaardove prechádzky, ma zastavila pani predávajúca ruže a ponúkla mi jednu z nich. Z ničoho nič som stála pred štyrmi rôznymi druhmi ruží a nevedela som, ktorú si vybrať. Nakoniec som si vybrala a pobrala sa ďalej. Cestou som začala rozmýšľať, či som si nemala vybrať buď inú farbu, alebo o niečo menej rozkvitnutú ružu. Neskôr som usúdila, že som vlastne najviac chcela takú ružu, ktorá ani nebola na výber. A nakoniec mi napadlo, že ...

Odeporicon - Richard Bartolini

Dielo Richarda Bartoliniho zobrazuje jednu z najvýznamnejších udalostí, ktoré sa odohrali na začiatku novoveku a ktorej dôsledky siahali ďaleko do budúcnosti v rámci celej strednej Európy. V odbornej literatúre je známa ako Prvý viedenský kongres, pretože 22. júla 1515 sa vo Viedni konali dvojité zásnuby habsburských a jagelovských potomkov: princezná Anna Jagelovská, dcéra kráľa Vladislava II., sa zasnúbila s arcivojvodom Ferdinandom Habsburským a princezná Mária Habsburská s českým kráľom Ľud...

Technická mechanika II

Vysokoškolská učebnica je určená poslucháčom strojníckych fakúlt a môže byť dobrou pomôckou aj pre doktorandov a pracovníkov výskumu a vývoja v technickej praxi.

Technická mechanika II

Vysokoškolská učebnica je určená poslucháčom strojníckych fakúlt a môže byť dobrou pomôckou aj pre doktorandov a pracovníkov výskumu a vývoja v technickej praxi.

Technická mechanika II. - Peter Šolek

Vysokoškolská učebnica obsahujúca časť kinematiky potrebnej na pochopenie úloh dynamiky a riešenie základných úloh dynamiky. Určená je poslucháčom strojníckych fakúlt a môže byť dobrou pomôckou aj pre doktorandov a pracovníkov výskumu a vývoja v technickej praxi.

Urologické operácie - Kolektív autorov

Autor : Kolektív autorov, K príprave druhého, prepracovaného a doplneného vydania tejto stručnej základnej učebnice chirurgických postupov v urológii nás po 25 rokoch od jej prvého vydania podnietil pokrok v oblasti biologických a medicínskych vied, ktorý umožnil lepšie poznať podstatu jednotlivých chorôb, čo zmenilo aj niektoré liečebné postupy. Nemalou mierou prispel k týmto zmenám aj technický rozvoj – zdokonalilo sa existujúce inštrumentárium používané v urológii, okrem toho sa vyvinulo nov...

Urologické operácie - Vladimír Zvara, Michal Horňák, kol.

K príprave druhého, prepracovaného a doplneného vydania tejto stručnej základnej učebnice chirurgických postupov v urológii nás po 25 rokoch od jej prvého vydania podnietil pokrok v oblasti biologických a medicínskych vied, ktorý umožnil lepšie poznať podstatu jednotlivých chorôb, čo zmenilo aj niektoré liečebné postupy. Nemalou mierou prispel k týmto zmenám aj technický rozvoj – zdokonalilo sa existujúce inštrumentárium používané v urológii, okrem toho sa vyvinulo nové, ktoré sčasti nahradilo ...

Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie

Ako každá ľudská činnosť aj práca manažéra má sociálny charakter a význam. Už dávno sa preukázalo, že pre úspech organizácie je dôležitá nielen odborná, technická kvalita pracovníkov, ale aj ich schop

Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie

Ako každá ľudská činnosť aj práca manažéra má sociálny charakter a význam. Už dávno sa preukázalo, že pre úspech organizácie je dôležitá nielen odborná, technická kvalita pracovníkov, ale aj ich schop

Výkladový slovník automobilizmu

Aj Slovensko má v tomto sofistikovanom priemysle svoje čoraz pevnejšie miesto a dobieha iné technicky rozvinuté krajiny. K tomu dopomáha ja špecifická technická literatúra, ktorá vypĺňa dieru v tejto

Výkladový slovník automobilizmu

Aj Slovensko má v tomto sofistikovanom priemysle svoje čoraz pevnejšie miesto a dobieha iné technicky rozvinuté krajiny. K tomu dopomáha ja špecifická technická literatúra, ktorá vypĺňa dieru v tejto

Metabo Ozubené skľučovadlo 13 mm, 1/2"

Ozubené skľučovadlo 13 mm, 1/2 1000-krát overené skľučovadlo pre každé pracovné nasadenie s vnútorným závitom alebo vnútorným kužeľom pre ručne vedené alebo stacionárne vŕtačky, ako aj ručne vedené príklepové vŕtačky upínacia sila zostáva konštantná pri vŕtaní aj príklepovom vŕtaní prevŕtané s bezpečnostnou skrutkou pre stroje s pravým aj ľavým chodom technická špecifikácia: šírka upínania 1,5 - 13 mm vnútorný závit 1/2"-20 unf vonkajší-o 42,5 mm dĺžka (uzatvorené) 74 mm hmotnosť 0,32 kg...

CYGNETT Cygnett duálny nabíjací a synchronizačný kábel 2v1 microUSB/USB s nasúvacím Lightning adaptérom, 1,2m, modrý

Duálny nabíjací a synchronizačný kábel pre apple ako aj micro-usb zariadenia. Ideálny spoločník pre každého, kto vlastní radu digitálnych zariadení. Perfektný na cesty a použitie s prenosnými powerbankami. Technická špecifikácia čierny 1.2 metera dlhý obojstranné usb integrovaný lightning adaptér micro-usb kábel súčasťou balenia kompatibilita všetky zariadenia s lightning & micro-usb

CYGNETT Cygnett duálny nabíjací a synchronizačný kábel 2v1 microUSB/USB s nasúvacím Lightning adaptérom, 1,2m, čierny

Duálny nabíjací a synchronizačný kábel pre apple ako aj micro-usb zariadenia. Ideálny spoločník pre každého, kto vlastní radu digitálnych zariadení. Perfektný na cesty a použitie s prenosnými powerbankami. Technická špecifikácia čierny 1.2 metera dlhý obojstranné usb integrovaný lightning adaptér micro-usb kábel súčasťou balenia kompatibilita všetky zariadenia s lightning & micro-usb

Metabo BP 200 Vyfukovacia pištoľ

Technické údaje: hmotnosť 0,14 kg technická špecifikácia: ergonomická a ľahká skriňa z úderu odolnej umelej hmoty izolujúca chlad dávkovateľné množstvá vzduchu pre prácu podľa potrieb používateľa šikovná a ľahká pre jednoduchú prácu aj na ťažko prístupných miestach sériové príslušenstvo: euro vsuvka 1/4" pogumovaný špic trysky

Metabo BP 500 Vyfukovacia pištoľ

Technická špecifikácia: ergonomická a ľahká skriňa z úderu odolnej umelej hmoty izolujúca chlad dávkovateľné množstvá vzduchu pre prácu podľa potrieb používateľa šikovná a ľahká pre jednoduchú prácu aj na ťažko prístupných miestach sériové príslušenstvo: euro vsuvka 1/4" predĺženie 500 mm

Metabo Nabíjačka AC 30 Plus/EU

Nabíjačka ac 30 plus 4,8-18 v "air cooled" pre nabíjanie všetkých starých (s adaptérom 6.27075) a nových metabo nicd- a nimh- akumulátorov 4,8 v-18 v, ako aj nových li-ion-akumulátorov 12 v- 18 v čas nabíjania ca. 30 minút pri 1,4 ah "air cooled" funkcia technická špecifikácia: napätie 230 - 240 v frekvencia 50/60 hz

Metabo P 9000 G Záhradné čerpadlo

Technické údaje: napätie 230 v hmotnosť 25,1 kg menovitý príkon 1900 w technická špecifikácia: na polievanie záhrad, ťažbu základovej vody, ako aj ťažbu, vyčerpávanie a cirkuláciu čistej vody bezúdržbový kondenzátorový motor ochrana proti preťaženiu: chráni motor pre prehriatím hodnotný systém klzných tesnení pre dlhú životnosť pre polievanie záhrad od 1 až do 6 zavlažovačov sériové príslušenstvo: tesnenie závitov

Metabo P 9000 G Záhradné čerpadlo

Technické údaje: napätie 230 v hmotnosť 25,1 kg menovitý príkon 1900 w technická špecifikácia: na polievanie záhrad, ťažbu základovej vody, ako aj ťažbu, vyčerpávanie a cirkuláciu čistej vody bezúdržbový kondenzátorový motor ochrana proti preťaženiu: chráni motor pre prehriatím hodnotný systém klzných tesnení pre dlhú životnosť pre polievanie záhrad od 1 až do 6 zavlažovačov sériové príslušenstvo: tesnenie závitov

Metabo BP 200 Vyfukovacia pištoľ

Technické údaje: hmotnosť 0,14 kg technická špecifikácia: ergonomická a ľahká skriňa z úderu odolnej umelej hmoty izolujúca chlad dávkovateľné množstvá vzduchu pre prácu podľa potrieb používateľa šikovná a ľahká pre jednoduchú prácu aj na ťažko prístupných miestach sériové príslušenstvo: euro vsuvka 1/4" pogumovaný špic trysky

Metabo BP 500 Vyfukovacia pištoľ

Technická špecifikácia: ergonomická a ľahká skriňa z úderu odolnej umelej hmoty izolujúca chlad dávkovateľné množstvá vzduchu pre prácu podľa potrieb používateľa šikovná a ľahká pre jednoduchú prácu aj na ťažko prístupných miestach sériové príslušenstvo: euro vsuvka 1/4" predĺženie 500 mm

Metabo Rýchloupínacie skľučovadlo Futuro 13 mm, 3/8"

Technické údaje: bezkľúčové upínanie nasadených nástrojov na ručne vedených a stacionárnych vŕtačkách aj pri najvyššom zaťažení dá skľučovadlo otvoriť ľahko rukou pre najvyššie nároky iba pre stroje s pravým chodom nie je odolné voči úderom technická špecifikácia: šírka upínania 1 - 13 mm vnútorný závit 3/8"-24 unf vonkajší-o 40,5 mm dĺžka (uzatvorené) 89 mm hmotnosť 0,6 kg

MSI GT 710 2G D3 H LP

grafická karta msi gt 710 2gd3h lp je ideálnou voľbou pre kompaktné počítačové zostavy, kde je vyžadovaný vysoký výkon a malé rozmery. Vďaka nízkemu profilu a pasívnemu chladiču sa táto karta zmestí aj do mini itx skríň. Aj napriek svojím minimalistickým rozmerom táto karta ponúka dostatočný výkon, nielen pre kancelárske aplikácie, ale aj pre multimédiá a menej náročné hry. Nespornou výhodou je aj úplne bezhlučná prevádzka. technická špecifikácia technológie: microsoft directx 12 shader model...

Metabo Lamelový brúsny kotúč 125 mm P 60 CER

Špeciálne tvarovaný lamelový brúsny kotúč s hore zaoblenými lamelami. Vďaka tejto špeciálne stavbe sú obzvlášť vhodné na opracovávanie zvarov; rýchle a efektívne vhodné aj pre plochý výbrus veľmi vysoký odber pri vysokej trvanlivosti vďaka použitiu keramického zrna. Studený výbrus pri materiáloch, ktoré zle odvádzajú teplo. Pre opracovávanie ocele a nereze. Vďaka vysokej zaťažiteľnosti je ideálny pre extrémne brúsne práce, ako je napríklad opracovávanie vysokolegovaných ocelí, titánových legova...

Seagate Momentus Thin 2,5" 4TB 5400RPM 128MB SATA

pevný disk seagate mobile je skvelou voľbou k notebookom (a to aj tým starším), ktorých kapacita vám dávno prestala stačiť. Je veľmi tenký, takže sa hravo zmestí do každého notebooku. Disk sa môže pochváliť aj parádnou rýchlosťou pri zápise a čítaní dát. Tým je predurčený pre náročné úlohy, hranie počítačových hier alebo práci s náročnými programami. technická špecifikácia: veľkosť 2,5" kapacita 4 tb rozhranie sata 6 gb/s otáčky 5400 ot/min cache pamäť 128 mb hlučnosť nečinnosť: 24 dba o...

Seagate Momentus Thin 2,5" 3TB 5400RPM 128MB SATA

pevný disk seagate mobile je skvelou voľbou k notebookom (a to aj tým starším), ktorých kapacita vám dávno prestala stačiť. Je veľmi tenký, takže sa hravo zmestí do každého notebooku. Disk sa môže pochváliť aj parádnou rýchlosťou pri zápise a čítaní dát. Tým je predurčený pre náročné úlohy, hranie počítačových hier alebo práci s náročnými programami. technická špecifikácia: veľkosť 2,5" kapacita 3 tb rozhranie sata 6 gb/s otáčky 5400 ot/min cache pamäť 128 mb hlučnosť nečinnosť: 24 dba o...